Zasadala Misijná rada

V stredu 29.5. sa zišla Misijná rada. Rokovala o pútiach, v tomto roku nás ešte čaká púť do Reichenau v Nemecku (6.7. o 17,00 hod) a do Einsiedeln (8.9.2019 o 13,30 hod). Je na zváženie, či by aj frankofónna oblasť nenašla v budúcnosti svoje pútnické miesto, aby sme sa mohli aj s nimi podeliť o duchovné zážitky.

MR sa tiež venovala prípadnému rozšíreniu rady. V Zürichu by sa mohlo jednať o náhradu jednej členky, ktorá je dlhodobo v zahraničí a o rozšírenie hlavne z radov mladých ľudí. Je na úvahe, ako zlepšiť celošvajčiarsku komunikáciu a či nekreovať ešte jeden „celoštátny“ zbor, ktorý by doprevádzal našu činnosť v podujatiach prevyšujúcich jednu komunitu. V oblasti informácií však nosnou platformou ostáva Misijný informátor a webová stránka.

V nedeľu 27. októbra sme pozvaní ako misia na nedeľu národov do Reiden (Aargau), predstaviť svoju misiu. Podrobnosti budú na web stránke.

Anton Šimčík bude na návrh misionára a po odsúhlasení MR poverený po schválení Vikariátom v Zürichu za mimoriadneho rozdávateľa sv. prijímania.

Misijné auto bude vzhľadom na jeho vek, potrebné investície a skutočnosť, že misionár používa hromadnú dopravu, odpredané.