PRIKÁZANÉ SVIATKY

USMERNENIE BISKUPSKEJ KONFERENCIE KU ZACHOVÁVANIU PRIKÁZANÝCH SVIATKOM

Na základe Cirkevného práva Kán. 1246 – § 2. môže miestna biskupská konferencia prikázané sviatky zrušiť alebo presunúť na nedeľu, po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice.

Dňa 3. júla 1985 vydala biskupská konferencia švajčiarska nasledujúce uznesenie:

Für die Schweiz erliess die Bischofskonferenz aufgrund von can 1246 § 2 am 3. Juli 1985 folgende Bestimmung zu den kirchlich gebotenen Feiertagen:
«In Kantonen bzw. an Orten, wo kirchlich vorgeschriebene Feiertage zugleich gesetzlich geschützt sind, bleiben diese weiterhin kirchlich verpflichtend.

Wo kirchliche Feiertage gesetzlich nicht geschützt sind, besteht eine Verpflichtung zur Arbeitsruhe und zum Gottesdienst nicht. Die Schweizer Bischofskonferenz empfiehlt jedoch, dass an kirchlichen Feiertagen, dort wo sie nicht gesetzlich geschützt sind, feierliche Gottesdienste zu geeigneter Zeit gehalten werden.»
(Vgl. SKZ 153 [1985] Nr. 29/30, S. 473.)

litergical year
Im Kanton Zürich sind diese gebotene Feiertage:

  • 25.12. (Geburt Christi)
  • 1.1. (Mutter Gottes Maria)
  • Himmelfahrt Christi

PREKLAD:

Dňa 3. júla 1985 vydala Konferencia biskupov pre Švajčiarsko vzhľadom na KAN 1246 § 2 nasledovné usmernenie, ktoré sa týka cirkevných PRIKÁZANÝCH SVIATKOV:
„V kantónoch, alebo v miestach, kde sú predpísané cirkevné prikázané sviatky tiež chránené zákonom ako dni pracovného voľna, zostanú tieto sviatky cirkevne záväzné. (Zdržiavanie sa ťažkej práce a povinnosť účasti na celej sv. omši)
Tam, kde cirkevné sviatky nie sú chránené zákonom, nie je povinnosť účasti na bohoslužbe a zachovania pracovného pokoja. Avšak, konferencia biskupov Švajčiarska odporúča, aby sa na prikázané sviatky, ak nie sú ošetrené zákonom, konali slávnostné bohoslužby v čase, ktorý vhodne vyhovuje veriacim.“
(Viď. SKZ 153 [1.985] Počet 29/30, p 473.)
V kantóne Zürich sú záväzné tieto prikázané sviatky:

  • 25.12. (Narodenie Pána)
  • 1.1. (Panny Márie Bohorodičky)
  • Nanebovstúpenie Pána