KRST

Drahí rodičia, srdečne Vám gratulujme ku narodeniu Vášho dieťatka. V prípade záujmu o jeho pokrstenie kontaktujte sa s duchovným správcom SKM.

Adresa:
Otec Pavol Nizner SDB, Slovenská
Katolícka Misia, Brauerstr. 99; 8004
Zürich; T/F: 044 241 50 22

So správcom Slovenskej katolíckej misie  sa môžte spojiť aj cez e–mailovú adresu: misionar@skmisia.ch

Následne si dohodnete i termín na jedno stretnutie, prípravnú Krstnú náuku- poučenie o Krste.

********************************************************

Pri žiadosti o krst treba priložiť nasledovné doklady:

– vyplnený formulár: formular_krst  (alebo format PDF-formular_krst)

kópiu rodného listu dieťaťa

krstný list krstného rodiča straší nie viac ako 3 mesiace (so všetkými zapísanými potrebnými údajmi: krst, 1SP, birmovka, manželstvo, príp. iné)

KRST NIE JE MOŽNÉ VYSLÚŽIŤ AK HORE UVEDENÉ DOKUMENTY NIE SÚ SKOMPLETIZOVANÉ ASPOŇ 14 DNÍ PRED DÁTUMOM KRSTU.

********************************************************

Krsty sa vysluhujú v kostoloch, kde sa stretávajú slovenské spoločenstvá a kde bývajú slovenské omše. Z organizačných dôvodov je potrebné, aby ste sa s kňazom spojili dostatočne v predstihu, aby ste si mohli dohodnúť termín a dostali potrebné informácie, čo je potrebné zabezpečiť (1 mesiac).

 

Dôležité pravdy o krste, krstných rodičoch z Katechizmu Katolíckej Cirkvi :

KKC 1213 – Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spititualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní : „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.‟

KKC 1214 – …krstiť je po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť‟, „pohrúžiť‟. „Ponorenie‟ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenia s Kristom ako „nové stvorenie‟ (2 Kor5, 17 ; Gal 6, 15)  (KKC 1214)

KKC 1253 – Krst je sviatosťou viery. Viera si však vyžaduje spoločenstvo veriacich. Jednotliví veriaci môžu veriť iba vo viere Cirkvi….

KKC 1255 – Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života…

 

Podľa cirkevného práva, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné, aby:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • bol katolík, aby bol už na birmovke a svätom prijímaní;
  • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
  • nebol otcom alebo matkou krstenca
  • nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným

Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, hoci nemusia byť manželmi (platí však podmienka o cirkevnom sobáši). Úlohou krsthých rodičov je spolu s rodičmi priniesť dieťa na krst, pomáhať rodičom s kresťanskou výchovou dieťaťa, aby si v budúcnosti plnilo povinnosti, ktoré s krstom súvisia. Aby sa pripravilo, keď príde čas, aj na prijatie ostatných kresťanských sviatostí. Účasť krstného rodiča pri krste je pre neho záväzkom, že ako pri krste vyznal spolu s rodičmi dieťaťa kresťanskú vieru, tak sa ju bude usilovať vyznávať aj životom, aby v ňom krstný syn resp. dcéra našli vždy príklad, oporu a povzbudenie na ceste k Bohu. Je preto vhodné, aby krstný rodič žil blízo krstného dieťaťa, alebo aspoň s ním pravidelne prichádzal do kontaktu.

Obrad krstu

Nikdy nezabúdajme na to, čo sme pri krste sľúbili Pánu Bohu. Nepoškvrňujme rúcho nevinnosti, ktoré sme dostali pri krste. Často si obnovujme krstný sľub. V duši máme nezmazateľný znak; žime teda tak, aby z nás mal Ježiš radosť.

*

Staršie deti a dospelí, ktorí majú záujem o Krst sa môžu prihlásiť osobne u správcu SKM (otca Pavla) a budú sa pripravovať po osobnej dohode v skupinách.

V nasledujúcej prílohe nižšie nájdete tlačivo- prihlášku, ktorú treba vyplnenú a potvrdenú odovzdať do 1.6. 2018.

Prihláška ku sviatosti Krstu, 1 SP a birmovania dospelých 2018