KRST

Drahí rodičia, srdečne Vám gratulujem k narodeniu Vášho dieťatka. V prípade záujmu o krst, kontaktujte sa s duchovným správcom SKM.

Následne si dohodnete i termín na stretnutie, prípravnú Krstnú náuku- poučenie o Krste.

********************************************************

Pri žiadosti o krst vo Švajčiarsku treba priložiť nasledovné doklady:

– vyplnený formulár (zašlem po dohovore – pre rôzne farnosti je formulár rozličný)

kópiu rodného listu dieťaťa (neoverenú, nepreloženú)

krstný list krstného rodiča nie starší ako 3 mesiace (so všetkými zapísanými potrebnými údajmi)

Z administratívnych dôvodov krst nie je možné vyslúžiť, pokiaľ potrebné podklady nie sú spracované aspoň 14 dní pred termínom krstu.

********************************************************

Krsty sa vysluhujú v kostoloch, kde sa stretávajú slovenské spoločenstvá a kde bývajú slovenské sv. omše. Z organizačných dôvodov vás prosím, aby ste sa s kňazom spojili dostatočne v predstihu, aby ste si mohli dohodnúť termín a dostali potrebné informácie, čo je potrebné zabezpečiť (1 mesiac).

********************************************************

Ak krstíte na Slovensku, potrebujete doložiť, že vaša farnosť (poprípade slovenská misia) súhlasí s krstom mimo územia vášho pobytu, k tomu bude potrebné:

  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • údaje: mená rodičov,  ich dátum + miesto narodenia, adresa rodičov vo Švajčiarsku; presná adresa a názov farnosti, kde bude krst vysluhovaný

Farnosť na Slovensku môže od Vás žiadať ešte ďalšie doklady, ako krstné listy rodičov, či krstných rodičov. Pokiaľ sa rozhodnete absolvovať katechézu ku krstu v rámci slovenskej misie, bude Vám vydané aj potvrdenie o absolvovaní prípravy.

*********************************************************

 

Čo hovorí o krste, krstných rodičoch Katechizmus Katolíckej Cirkvi :

KKC 1213 – Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spititualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní : „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.‟

KKC 1214 – …krstiť je po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť‟, „pohrúžiť‟. „Ponorenie‟ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenia s Kristom ako „nové stvorenie‟ (2 Kor5, 17 ; Gal 6, 15)  (KKC 1214)

KKC 1253 – Krst je sviatosťou viery. Viera si však vyžaduje spoločenstvo veriacich. Jednotliví veriaci môžu veriť iba vo viere Cirkvi….

KKC 1255 – Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života…

 

Podľa cirkevného práva, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné, aby:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • bol katolík, aby bol už na birmovke a svätom prijímaní;
  • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
  • nebol otcom alebo matkou krstenca
  • nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným

Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, nemusia byť manželmi (ak sú, platí  podmienka o cirkevnom sobáši). Úlohou krstných rodičov je spolu s rodičmi priniesť dieťa na krst, pomáhať rodičom s kresťanskou výchovou dieťaťa. Účasť krstného rodiča pri krste je pre neho záväzkom, že ako pri krste vyznal spolu s rodičmi dieťaťa kresťanskú vieru, tak sa ju bude usilovať vyznávať aj životom, aby v ňom krstný syn resp. dcéra našli vždy príklad, oporu a povzbudenie na ceste k Bohu. Je preto vhodné, aby krstný rodič žil blízko krstného dieťaťa, alebo aspoň s ním pravidelne prichádzal do kontaktu.

Obrad krstu

*

Staršie deti a dospelí, ktorí majú záujem o Krst sa môžu prihlásiť osobne u správcu SKM (otca Pavla) a budú sa pripravovať po osobnej dohode v skupinách.