SVIATOSŤ ZMIERENIA V ČASE EPIDÉMIE

Sviatosť zmierenia v čase epidémie sa vysluhuje len v Zurichu, v kostole sv. Don Bosca na požiadanie. Prosím hláste sa priebežne, aby sme nevytvárali väčšie skupiny. Tiež Vás prosím a žiadam v čase spovede mať na tvári rúšku, alebo obdobnú masku.

V Katechizme Katolíckej cirkvi sa v bode 1484 píše:„Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“ Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležité myslieť na svoje zdravie, ako aj zdravie svojich ostatných bratov a sestier. Ohľadom ľútosti sa Katechizmus vyjadruje takto: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to ‚bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť‘.“ (bod 1451)  Veľmi dôležitým faktom je aj nasledovný bod: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“. Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (bod 1452). Na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chcem uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť.

 

 

V obvyklom čase (nie v čase mimoriadnych opatrení):

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje spravidla pol hodinu pred sv. omšou (pred veľkými sviatkami podľa dohody aj dlhšie). V prípade potreby môžete  požiadať kňaza o sv. spoveď i po sv. omši. Nakoľko sa ale v niektorých mestách nestretávame každý týždeň, prosím rešpektujte, že chcem pobudnúť v rozhovore s veriacimi.

Odporúčam tiež, aby ste si dohodli termín spovede počas týždňa (v kostole Don Bosco), či využili sv. omšu v stredu o 20,00 hod (Don Bosco Kirche), kedy spovedáva aj český misionár – don Antonín.