BIRMOVKA

Sviatosť birmovania je viditeľný znak, pri ktorom pokrstený človek dostáva dar Ducha Svätého, aby sa tesnejšie spojil s Cirkvou, aby bol slovom i skutkom Kristovým svedkom a aby šíril a bránil vieru.

Slovo birmovanie znamená posilnenie.

Úlohou birmovných rodičov je dávať svojmu birmovnému dieťaťu dobrý príklad a pomáhať mu v praktizovaní kresťanského života. Preto musí byť birmovný rodič pobirmovaný a žiť z viery. Môže to byť aj krstný rodič.

 

Ak sme už prijali sviatosť birmovania, usilujme sa byť vždy vernými učeníkmi a nasledovať Pána Ježiša. Prehlbujme sa vo viere a žime podľa nej.

 

Príprava ku sviatosti birmovania sa uskutočňuje podľa počtu záujemcov po dohode so správcom SKM (otcom Pavlom). Poväčšine bývajú stretnutia spojené s nedeľnou sv. omšou a prebiehajú formou katechetických stretnutí. Tí, ktorí majú záujem o prípravu ku sviatosti birmovania, nech sa osobne prihlásia u otcova Pavla a priložia vyplnenú a potvrdenú nižšie uvedenú prihlášku (namiesto potvrdenia krstu na prihláške sa môže priložiť aktuálny krstný list) . Prihlásiť sa je potrebné vždy do konca prázdnin (teda rok pred samotným vysluhovaním sviatosti birmovania), aby sa záujemcovia mohli účastniť na  katechézach po celý školský rok.

 

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU

 

Z Katechizmu Katolíckej Cirkvi:

KKC 1285 -… prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti …

KKC 1293 – V obrade tejto sviatosti treba vziať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtláča –  duchovnú pečať …

KKC 1296 – … Táto pečať Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe, ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške.

KKC 1304 – Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter‟, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.

KKC 1310 – Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. Birmovanec má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého.

KKC 1311 – Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri krste.