MANŽELSTVO

Milí snúbenci!

Gratulujeme Vám k rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo.

Manželstvo požíva v očiach kresťanstva veľkú úctu, preto sa Cirkev snaží venovať príprave na manželstvo náležitú pozornosť.

Aby Vám Slovenská katolícka misia mohla vyjsť v ústrety pri príprave na manželstvo, je potrebné požiadať o možnosť prípravy dostatočne vopred (6 mesiacov vopred). Prípravu na manželstvo je možné absolvovať pochopiteľne aj na Slovensku, alebo vo Vašej miestnej farnosti vo Švajčiarsku.

Nezabudnite, prosím, že pokiaľ úmyselne prebývate na niektorom mieste dlhšie ako tri mesiace (kvôli práci, …), stávate sa farníkmi v mieste tohoto Vášho pobytu. Ak sa ale rozhodnete vyslúžiť si sviatosť manželstva na Slovensku (či inom mieste mimo vlastnej farnosti), budete k tomu potrebovať písomný súhlas miestnej farnosti, teda buď farnosti „švajčiarskej“, alebo od misie (misia zahŕňa teritórium celého Švajčiarska). Toto potvrdenie sa vydáva iba osobne, pokiaľ sa nezúčastňujete života misie, prosím, žiadajte povolenie vo farnosti, ktorej ste súčasťou.

Pokiaľ máte v pláne sobáš na Slovensku, je potrebné spísať v danej farnosti sobáša zápisnicu minimálne tri mesiace vopred. K nej budete potrebovať preukaz totožnosti, rodný list, krstný list, potvrdenie o príprave (alebo ju absolvujete priamo na Slovensku) a súhlas so sobášom mimo územia vlastnej farnosti (viď vyššie). Na Slovensku je cirkevný sobáš uznávaný štátom, preto budete musieť navštíviť aj miestne orgány štátnej správy a vypísať aj „štátnu“ zápisnicu (pokiaľ ešte nie ste civilne manželmi). V prípade rozdielnosti konfesie (jeden z páru je z inej cirkvi, alebo bez vyznania; neplatí pre grécko-katolíkov) je potrebné požiadať o možnosť miešaného sobáša – v takom prípade treba spravidla spísať zápisnicu tu vo Švajčiarsku a overenú biskupským úradom zaslať do farnosti sobáša. V prípade, ak jeden z partnerov nie je katolík a nepredkladá k žiadosti krstný list z katolíckej farnosti, je potrebné doložiť potvrdenie o skutočnosti, že je slobodný.

Pokiaľ sa rozhodnete pre sobáš vo Švajčiarsku, je potrebné, aby ste uzavreli najskôr sobáš civilný, nakoľko švajčiarske predpisy neuznávajú cirkevný sobáš za civilne platný. To môžete urobiť na Slovensku a priniesť úradne preložené potvrdenie o sobáši, alebo požiadať o civilný sobáš vo obci, kde bývate. Sobáš na našom zastupiteľskom úrade vo Švajčiarsku nie je možný.

Program prípravy na našej misii má nasledujúcu štruktúru, ktorej si treba prispôsobiť čas na stretania:

Predmanželská príprava obsahuje:

3 STRETNUTIA S KŇAZOM,

2 STRETNUTIA S MANŽELSKÝM PÁROM A

1 PROSOCIÁLNU AKTIVITU.

Obsah prípravy: 

* 3 stretnutia s kňazom:

Predmanželská náuka A – Cirkevno-právne podmienky pre uzavretie manželstva + Úvod do sviatostí Cirkvi

Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 .

Predmanželská náuka B– Povolanie k manželstvu, manželstvo ako Boží plán, predpoklady dobrého manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 .

Predmanželská náuka C– Sviatosť manželstva + obrad sviatosti manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 .

Stretnutia s kňazom sa uskutočňujú v sídle Slovenskej Katolíckej misie.

* 2 stretnutia s manželmi tieto stretnutia prispôsobujeme podľa pracovných možností manželského páru, ktorý stretnutia vedie, uskutočňujú sa spravidla v Berne a v Zürichu.

* 1 Prosociálna služba pre misijné spoločenstvo:

Nakoľko Slovenská Katolícka misia poskytuje duchovné služby pre veriacich patriacich do nášho spoločenstva, budeme radi, ak nás, milí snúbenci, bližšie spoznáte a prispejete jednou službou pre spoločné dobro. Túto službu môžete vykonať na Vami zvolenom mieste nášho misijného pôsobenia a v službe, ktorá Vám je blízka, či prípadne sa službou zapojíte už do jestvujúcich činností.

Prihlásiť sa na predmanželskú náuku možno na webovej stránke www.snubenci.ch . Tam nájdete aj ponúkané stretnutia s možnosťou prihlásiť sa na niektoré zo stretnutí.

Presné dátumy stretnutí sú tiež k nahliadnutiu aj v kalendári.

Potvrdenie o absolvovaní prípravy je možné vystaviť až po absolvovaní všetkých stretnutí – celého kurzu