MANŽELSTVO

Milí snúbenci! Gratululujeme Vám k rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo. Manželstvo požíva v očiach kresťanstva veľkú úctu, preto sa Cirkev snaží venovať príprave na manželstvo náležitú pozornosť. Aby Vám Slovenská katolícka misia mohla vyjsť v ústrety pri príprave na manželstvo, je potrebné požiadať o možnosť prípravy dostatočne vopred (6 mesiacov vopred).  Nezabudnite, prosím, že pokiaľ úmyselne prebývate na niektorom mieste dlhšie ako tri mesiace (kvôli práci, …), stávate sa farníkmi v mieste tohoto Vášho pobytu. Ak sa ale rozhodnete vyslúžiť si sviatosť manželstva na Slovensku (či inom mieste mimo vlastnej farnosti), budete k tomu potrebovať písomný súhlas miestnej farnosti, teda buď farnosti „švajčiarskej“, alebo od misie (misia zahŕňa teritórium celého Švajčiarska). Pokiaľ máte v pláne sobáš na Slovensku, je potrebné spísať v danej farnosti sobáša zápisnicu minimálne tri mesiace vopred. K nej budete potrebovať preukaz totožnosti, rodný list, krstný list, potvrdenie o príprave (alebo ju absolvujete priamo na Slovensku) a súhlas so sobášom mimo územia vlastnej farnosti (viď vyššie). Na Slovensku je cirkevný sobáš uznávaný štátom, preto budete musieť navštíviť aj miestne orgány štátnej správy a vypísať aj „štátnu“ zápisnicu (pokiaľ ešte nie ste civilne manželmi). V prípade rozdielnosti konfesie (jeden z páru je z inej cirkvi, alebo bez vyznania; neplatí pre grécko-katolíkov) je potrebné požiadať o možnosť miešaného sobáša. Program prípravy na našej misii má nasledujúcu štruktúru, ktorej si treba prispôsobiť čas na stretania: Predmanželská príprava obsahuje: 3 STRETNUTIA S KŇAZOM, 2 STRETNUTIA S MANŽELSKÝM PÁROM A 1 PROSOCIÁLNU AKTIVITU. Obsah prípravy:  * 3 stretnutia s kňazom:
Predmanželská náuka A – Cirkevno-právne podmienky pre uzavretie manželstva + Úvod do sviatostí Cirkvi Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 . – Predmanželská náuka B– Povolanie k manželstvu, manželstvo ako Boží plán, predpoklady dobrého manželstva Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 . – Predmanželská náuka C– Sviatosť manželstva + obrad sviatosti manželstva Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 . Stretnutia s kňazom sa uskutočňujú v sídle Slovenskej Katolíckej misie. * 2 stretnutia s manželmi tieto stretnutia prispôsobujeme podľa pracovných možností manželského páru, ktorý stretnutia vedie, uskutočňujú sa spravidla v Berne a v Zürichu. * 1 Prosociálna služba pre misijné spoločenstvo: Nakoľko Slovenská Katolícka misia poskytuje duchovné služby pre veriacich patriacich do nášho spoločenstva, budeme radi, ak nás, milí snúbenci, bližšie spoznáte a prispejete jednou službou pre spoločné dobro. Túto službu môžete vykonať na Vami zvolenom mieste nášho misijného pôsobenia a v službe, ktorá Vám je blízka, či prípadne sa službou zapojíte už do jestvujúcich činností.
Prihlásiť sa na predmanželskú náuku možno na webovej stránke www.snubenci.ch . Tam nájdete aj ponúkané stretnutia s možnosťou prihlásiť sa na niektoré zo stretnutí. Presné dátumy stretnutí sú tiež k nahliadnutiu aj v kalendári.
Potvrdenie o absolvovaní prípravy je možné vystaviť až po absolvovaní všetkých stretnutí – celého kurzu