MANŽELSTVO

Milí snúbenci!

Gratululujeme Vám k rozhodnutiu uzavrieť kresťanské manželstvo.

Manželstvo požíva v očiach kresťanstva veľkú úctu, preto sa Cirkev snaží venovať príprave na manželstvo náležitú pozornosť.

Aby Vám Slovenská katolícka misia mohla vyjsť v ústrety pri príprave na manželstvo, je potrebné požiadať o možnosť prípravy dostatočne vopred (6 mesiacov vopred). 

Nezabudnite, prosím, že pokiaľ úmyselne prebývate na niektorom mieste dlhšie ako tri mesiace (kvôli práci, …), stávate sa farníkmi v mieste tohoto Vášho pobytu. Ak sa ale rozhodnete vyslúžiť si sviatosť manželstva na Slovensku (či inom mieste mimo vlastnej farnosti), budete k tomu potrebovať písomný súhlas miestnej farnosti, teda buď farnosti „švajčiarskej“, alebo od misie (misia zahŕňa teritórium celého Švajčiarska).

Pokiaľ máte v pláne sobáš na Slovensku, je potrebné spísať v danej farnosti sobáša zápisnicu minimálne tri mesiace vopred. K nej budete potrebovať preukaz totožnosti, rodný list, krstný list, potvrdenie o príprave (alebo ju absolvujete priamo na Slovensku) a súhlas so sobášom mimo územia vlastnej farnosti (viď vyššie). Na Slovensku je cirkevný sobáš uznávaný štátom, preto budete musieť navštíviť aj miestne orgány štátnej správy a vypísať aj „štátnu“ zápisnicu (pokiaľ ešte nie ste civilne manželmi). V prípade rozdielnosti konfesie (jeden z páru je z inej cirkvi, alebo bez vyznania; neplatí pre grécko-katolíkov) je potrebné požiadať o možnosť miešaného sobáša.

Program prípravy na našej misii má nasledujúcu štruktúru, ktorej si treba prispôsobiť čas na stretania:

Predmanželská príprava obsahuje:

3 STRETNUTIA S KŇAZOM,

2 STRETNUTIA S MANŽELSKÝM PÁROM A

1 PROSOCIÁLNU AKTIVITU.

Obsah prípravy: 

* 3 stretnutia s kňazom:

Predmanželská náuka A – Cirkevno-právne podmienky pre uzavretie manželstva + Úvod do sviatostí Cirkvi

Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 .

Predmanželská náuka B– Povolanie k manželstvu, manželstvo ako Boží plán, predpoklady dobrého manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 .

Predmanželská náuka C– Sviatosť manželstva + obrad sviatosti manželstva
Obvykle jeden piatok za 3 mesiace o 19:00 .

Stretnutia s kňazom sa uskutočňujú v sídle Slovenskej Katolíckej misie.

* 2 stretnutia s manželmi tieto stretnutia prispôsobujeme podľa pracovných možností manželského páru, ktorý stretnutia vedie, uskutočňujú sa spravidla v Berne a v Zürichu.

* 1 Prosociálna služba pre misijné spoločenstvo:

Nakoľko Slovenská Katolícka misia poskytuje duchovné služby pre veriacich patriacich do nášho spoločenstva, budeme radi, ak nás, milí snúbenci, bližšie spoznáte a prispejete jednou službou pre spoločné dobro. Túto službu môžete vykonať na Vami zvolenom mieste nášho misijného pôsobenia a v službe, ktorá Vám je blízka, či prípadne sa službou zapojíte už do jestvujúcich činností.

Prihlásiť sa na predmanželskú náuku možno na webovej stránke www.snubenci.ch . Tam nájdete aj ponúkané stretnutia s možnosťou prihlásiť sa na niektoré zo stretnutí.

Presné dátumy stretnutí sú tiež k nahliadnutiu aj v kalendári.

Potvrdenie o absolvovaní prípravy je možné vystaviť až po absolvovaní všetkých stretnutí – celého kurzu