Aby radosť evanjelia dosiahla periférie sveta

Pápež na Anjel Pána: Aby radosť evanjelia dosiahla periférie svetaPeriferia

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň, evanjelium tejto nedele nám rozpráva o začiatkoch Ježišovho verejného života v mestách a dedinách Galiley. Jeho misia nevychádza z Jeruzalema, z náboženského centra a tiež centra spoločenského a politického, ale vychádza z okrajovej oblasti, z oblasti, ktorou prísnejší židia opovrhovali, pretože v nej boli prítomné rozličné skupiny cudzieho obyvateľstva. Preto ju prorok Izaiáš označuje ako «Galilea pohanov» (Iz 8,23). Je to pohraničné územie, prechodová zóna, kde sa stretávali ľudia líšiaci sa rasou, kultúrou i náboženstvom. Galilea sa takto stáva symbolickým miestom pre otvorenie sa evanjelia všetkým národom. Z tohto hľadiska sa Galilea podobá svetu dneška: spoločná prítomnosť rozličných kultúr, nutnosť porovnávania a nutnosť stretávania sa. 

Aj my sme každodenne pohrúžení v „Galilei národov“, a v tomto type prostredia sa môžeme zľaknúť a podľahnúť pokušeniu budovania opevnení, aby sme boli bezpečnejší a viac chránení. No Ježiš nás učí, že Dobrá zvesť, ktorú prináša, nie je vyhradená jednej časti ľudstva, ale má byť sprostredkovaná všetkým. Je to radostná zvesť určená tým, ktorí ju očakávajú, ale aj tým, ktorí azda už nič neočakávajú a nemajú ani silu hľadať a pýtať sa. Tým, že začína v Galilei, nás Ježiš učí, že nikto nie je vylúčený z Božej spásy, ba viac, že Boh uprednostňuje začať od periférie, od posledných, aby zachytil všetkých. Učí nás metóde, svojej metóde, ktorou však vyjadruje obsah, a tým je Otcovo milosrdenstvo. «Každý kresťan a každé spoločenstvo bude rozpoznávať, akú cestu si žiada Pán, ale všetci sme pozvaní toto povolanie prijať. Vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu dosiahnuť všetky periférie, ktoré potrebujú svetlo evanjelia» (Evangelii gaudium, 20).

Ježiš nielenže začína svoju misiu z miesta mimo centra, ale aj od ľudí, ktorých možno označiť, dá sa tak povedať, za ľudí „nízkeho profilu“. Pri výbere svojich prvých učeníkov a budúcich apoštolov sa neobracia na školy zákonníkov a učiteľov Zákona, ale na ľudí ponížených, na jednoduchých ľudí, ktorí sa usilovne pripravujú na príchod Božieho kráľovstva. Ježiš ich ide povolať tam, kde pracujú, na breh jazera: sú to rybári. Povoláva ich a oni ho nasledujú, okamžite. Zanechávajú siete a idú s ním: ich život sa stane mimoriadnym a očarujúcim dobrodružstvom.

Drahí priatelia a priateľky, Pán povoláva aj dnes! Pán prechádza po cestách nášho každodenného života. Aj dnes v tejto chvíli, tu, Pán prechádza námestím. Povoláva nás ísť s ním, pracovať s ním pre Božie kráľovstvo v „Galileách“ našich čias. Nech každý z vás uvažuje: Pán dnes prechádza, Pán na mňa hľadí, pozerá sa na mňa! Čo mi Pán hovorí? A ak niekto z vás počuje, že Pán mu hovorí „nasleduj ma“, nech je odvážny, nech ide s Pánom. Pán nikdy nesklame. Počúvajte vo vašom srdci, či vás Pán volá k nasledovaniu. Nechajme sa zachytiť jeho pohľadom, jeho hlasom, a nasledujme ho! «Aby radosť evanjelia dosiahla až ku krajom zeme a aby žiadna periféria nezostala bez jeho svetla» (Evangelii gaudium, 288).“