Pastoračná a ekonomická správa o činnosti SKM za rok 2018

Výňatok z „Pobožnosti na konci roka – 31.12.2018“

Výúčtovanie 2018

Duchovný život našej misie má svoj zabehnutý program: nedeľné a sviatočné bohoslužby, I. Piatky i stredajšie sv. omše, duchovné  obnovy a slovenské púte.

Silným duchovným momentom v tomto roku bola púť Slovenskej katolíckej misie do Svätej Zeme, ktorá nás duchovne obohatila a  posilnila radosť zo spoločenstva.

Dôležitou súčasťou našej misie okrem pravidelných stretaní je mladý duch a početná prítomnosť rodín s deťmi ako i rozvíjajúca sa mariánska úcta – v podobe ružencovej ruže.

Sviatosti sú účinné duchovné prostriedky, ktré nás spájajú so životom Ježiša Kristova. Stav prijatých sviatostí v roku 2018 bol nasledovný:

 

MISIA V ČÍSLACH

Narodenia + Krsty ……………………… 13 chlapcov………. 13 dievčat………..26 osôb (17 krstov vo Švajčiarsku a 9 krstov na Slovensku)
Sobáše…………………………………….21 párov (20 svadba na SLK, 1 pár v Zurichu)
Prvé sv. prijímanie…………………………………………8 detí (4x Zurich, 4x Geneve, + 5 detí len príprava)
Sviatosť birmovania………………………………………4 osoby (dospelí v Einsiedelne, 1 z toho aj Krst)

 

POHREBY

Toho roku som pochovával len jednu ženu vzorne pripravenú a zaopatrenú sviatosťami chorých.

Prosím vás, keď sa ktokoľvek z vašej rodiny ocitne v nemocnici, postarajte sa o to, aby tam prijímal sviatosti, aj mladý. Nikdy to neodkladajme na poslednú chvíľu. Raz a rok je potrebné starším príbuzným zabezpečiť sviatosť pomazania chorých.

 

MALÁ REZERVA, ODPORÚČANIE

Usilovať sa o sviatostný život počas celého roka. Na sv. spoveď prichádzajte nielen pred veľkými sviatkami ale aj na prvý piatok (v priebehu mesiaca)- kresťanská zrelosť- valiggia sempre preprata!

 

Prijmime spoluzodpovednosť za spoločnosť okolo nás, priateľov či už z práce alebo v našom okolí. Nech sa prejaví citlivosťou a misijným zápalom, ktorý túži prinášať svetlo viery našim blížnym.

 

 ODPROSENIE

Na záver mi dovoľte, bratia a sestry, odprosiť vás za všetko, čím som vás v priebehu roka svojou nervozitou, reakciami, správaním, slovom alebo skutkami urazil. Prosím o odpustenie, ak som niekoho pohoršil, ak som sa nevenoval dostatočne vašim dušiam, ak som vás príliš málo vás miloval či nedostatočne napomínal a povzbudzoval ku svätému životu.

 

POĎAKOVANIE

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do života a činnosti SKM (liturgia-lektorom, kostolníkom, organistovi, miništrantom, ale misijnej rade, detskému spevokolu i mladým, služba pri káve a pomoc pri časopise Misijný informátor, atď. ). Vďaka aj tým, ktorých nikto nevidí, ale v skrytosti pomáhajú, modlia sa a obetujú svoje bolesti. Za nich a za ich rodiny som slúžil ďakovnú sv. omšu na Narodenie Pána i zajtra budem slúžiť na tento úmysel. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

 

O finančných záležitostiach týkajúcich činnosti a fungovania SKM za rok 2018 (príjmy a výdavky farnosti) vás môžem informovať  v priebehu Januára po účtovných uzávierkach.