Kto dá prístrešie Svätej Rodine?

Počas adventu zvykla posvata-rodina-icona našich slovenských domácnostiach pri katolíckej misii v ZH putovať  Ikona Sv. Rodiny, hľadajúc v nich duchovný príbytok a zázemie: čas na modlitbu, prijatie Božieho Slova, prijatie a zmierenie sa s najbližšími

Rodiny, ktoré toho roku majú záujem zapojiť sa do tejto adventnej pobožnosti, nech sa na báze vlastnej iniciatívy skontaktujú s rodinami z minuloročnej modlitebnej skupiny a nech si zabezpečia Ikonu svätej rodiny.

Modobne ako tomu bolo minulý rok sa rodiny môžu stretať pri odovzdávaní Ikony a pomodliť sa Deviatnik ku sv. Rodine. Stretnúť sa môžu celkom 7x v rodinách a 2x (na začiatku a na konci) je odovzdanie so spoločnou modlitbou v Krypte Liebfrauen v ZH.

Ikona Sv. rodiny budú posvätené v nedeľu Krista Kráľa, aby počas adventu mohli putovať.  Ukončie bude na štvrtú adventnú nedeľu 23.12. 2018 o 9:30.

Rodiny, ktoré sa chcú zapojiť po prvýkrát alebo aj potrebujú bližšie informácie, aby sa začlenili do niektorej z modlitebných skupinek, nech sa obrátia do 18.11. 2018 na p. Luciu Pitoňákovú (lucia.pitonak@gmail.com, 076 348 11 44)

Do pobožnosti sa môžu pripojiť aj tí, ktorí odchádzajú na Vianočné sviatky preč, pretože budú prijímať obraz Sv. rodiny medzi prvými.

Odporúčanie ku priebehu pobožnosti:

Obraz by mal byť na dôstojnom mieste, kde sa schádza celá rodina a pri modlitbe sa pred ním zapáli svieca. Pri odovzdávaní Ikony (do rodiny, ktorá ju príjme) sa spoločne všetky rodiny zídu a pomodlia sa pobožnosť ku Sv. Rodine uvedenú brožúrkach, ktoré sa na 1. Adventnú nedeľu rozdajú do rodín.
Je ve
ľkým požehnaním, keď sa spoločne v rodinách v adventnom období môžeme pripraviť  na narodenie nášho Pána a Spasiteľa.

 

 

BOŽE, OCHRAŇUJ KAŽDÚ RODINU !

 

Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi aj na zemi,

Otče, ktorý si Láska a Život, daj, aby sa každá rodina

na zemi prostredníctvom tvojho Syna, Ježiša Krista,

„narodeného zo ženy“ prostredníctvom Ducha Svätého,

stala Prameňom Božej láskavosti, pravým chrámom

života a lásky pre stále sa obnovujúce generácie.

 

Daj, aby tvoja milosť viedla mysle a činy manželov

k dobru ich rodín a všetkých rodín na svete.

 

Daj, aby mladé generácie nachádzali v rodine silnú oporu

pre svoju ľudskosť a svoj vzrast v pravde a láske.

 

Daj, aby sa láska posilnená milosťou sviatosti manželstva

ukázala silnejšia ako akákoľvek ľudská slabosť a akákoľvek

kríza, cez ktorú niekedy prechádzajú naše rodiny.

 

Napokon ťa prosíme, daj na príhovor svätej Nazaretskej rodiny,

aby Cirkev medzi všetkými národmi sveta mohla plodne

plniť svoju misiu v rodine a prostredníctvom rodiny.

Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je Cesta, Pravda a

Život na veky vekov. Amen.

 

(Spisy Jána Pavla II., 1984, zv. 7, 1. Str. 772)