Púť Mariastein 21.5.2023

Srdečne pozývame všetkých krajanov vo Švajčiarsku i v zahraničí na našu tradičnú púť do Mariasteinu v nedeľu 21.mája 2023 o 12:30 hod .

Hlavným celebrantom bude JE Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košický. Slávnostnú sv. omšu koncelebrujú: náš misonár pater Pavol Šajgalík, OFMCap, pán rektor košickej teologickej fakulty sv. Karola Boromejského Dr. theol. Štefan Novotný, páter Dr. Hans Schaller SJ, Basel. Na organe doprevádza Jozef Sopko, spev sólo: pán Martin Oscitý. Veľmi srdečne vítame mládežnické spevácke skupiny z Zürichu a zo Ženevy. Podujatie sa koná pod záštitou pána veľvyslanca Slovenskej republiky v Berne JE Alexandra Micovčina.

Spoločnou účasťou pri modlitbe, speve a vzájomnom stretnutí si uctíme Pannu Máriu, patrónku Slovenska, reprezentujeme navonok našu národnú identitu a utužíme vzájomné priateľské spojenia.

Po sv. omši sa stretneme pri spoločnom obede v Restaurant Post, pri bazilike. Prihlášky na obed adresujte, prosím, do 14.mája 2023 na adresu:

Jozef Sopko, mail: Joseph.Sopko@unibas.ch,

SMS a telefón: 0041 76 347 13 02

Tešíme sa na Vás všetkých a srdečne pozdravujeme.

Jozef Sopko, za Slovenskú katolícku misiu Basel.

Biskupský erb monsignora Marka Forgáča.

V centre je lev držiaci knihu evanjelia – symbol evanjelistu sv. Marka, krstného patróna pána biskupa; PAX TIBI MARCE, EVANGELISTA MEUS.

Nad obrazom je latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi strapcami na každej strane. V hornej časti modrého štítu sú umiestnené tri žlté ľalie, ktoré sú symbolom Košíc. Ich prstence však majú červenú farbu – znak mučeníctva, a symbolizujú troch svätých Košických mučeníkov, ako to pán biskup autorovi článku osobne zdelil. Pán biskup má osobitnú úctu ku trom Košickým mučeníkom – jezuitom (Marek Križin, Štefan Pongrácz, Melichar Grodiecki – umučení 7. Septembra 1619, ktorých sv. pápež Ján Pavol II. vyhlásil 1995 v Košiciach za svätých). Hlavnú časť erbu tvorí lev, nesúci knihu evanjelia. Symbol leva pochádza od proroka Ezechiela a zo Zjavenia apoštola Jána. Lev zároveň naznačuje začiatok Evanjelia sv. Marka, kde je Ján Krstiteľ označený ako “Hlas volajúceho na púšti,” ktorý volá: “Pripravte cestu Pánovi!” Je to ako mocný hlas leva na púšti, ktorý pripomína, že Pán je blízko (Dominus Prope) – čo je biskupským heslom nositeľa erbu, ktorý chce byť ohlasovateľom tejto blízkosti.

11. júna 2016 vymenoval sv. otec pápež František Marka Forgáča za pomocného biskupa (Weihbischoff) košickej diecézy a za titulárneho biskupa Seleuciana. 1. Septembra 2016 bol v košickej katedrále sv. Alžbety konsekrovaný na biskupa. To je tradícia v katolíckej cirkvi, že na jednom mieste môže byť iba jeden biskup. Preto pápež udeľuje druhému biskupovi v tom istom sídle, titul jedného dávno zašlého biskupstva. Saleucia (Σελεύκεια) na pravom brehu rieky Tigris bolo v Mezopotámii mesto zo 600 000 obyvateľmi. Roku 410 sa tu dokonca konal cirkevný koncil, pri ktorom sa prvykrát použil pojem Katholikos. Vtedajší biskup Mar Isaac bol označený ako Katholikos a bol mu udelený cirkevný primát nach celým orientom. Mesto zašlo postupom stáročí rozšírením púšte, pravdepodobne následkom zmeny toku rieky Tigris.

Pán biskup Marek Forgáč je okrem svojej biskupskej funkcie zároveň docentom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach

a preukazuje bohatú publikačnú a mediálnu činnosť.

Vítame pána biskupa Marka Forgáča a tešíme sa na slávnostnú sv. omšu

v Mariasteine a na osobné kontakty s našimi hosťami.

Srdečne,

Váš Jozef Sopko.