ZH: voľby do misijnej rady

Na poslednom stretnutí misijnej rady v ZH sa dohodlo:

Prvé tri júnové nedele sa budú v Zürichu konať voľby do misijnej rady. Nová misijná rada bude pozostávať zo šiestich členov a misionára. Päť členov je volených a jeden bude menovaný misionárom. Hlasovať má právo každý, kto sa účastní života misie a v čase voľby dovŕšil vek 18. rokov. Každý hlasuje iba raz. Do misijnej rady sa dostávajú tí, ktorí získajú najväčší počet hlasov. Ak by došlo k situácii, že bude u niektorých zvolených rovnaký počet hlasov, rozhodne lós. Hlas sa odovzdáva v zalepenej obálke, ktorá nie je nijak označená. Odovzdá sa skrutátorom: Kataríne Grmanovej, alebo Helene Sedláčkovej, ktoré si poznačia, kto hlas odovzdal. Hlasovacie lístky sa otvárajú na spoločnom stretnutí v prítomnosti misionára.

V týchto voľbách sa vyberá z 11 členov misie, ktorí sú ochotní takúto službu pre misiu prijať. Ich zoznam nájdete na hlasovacích lístkoch, ktoré si môžete stiahnuť/vytlačiť TU . V zozname označím najviac 5 mien, ktoré sa mi javia vhodné pre túto službu (nevyplnený hlasovací lístok, alebo lístok s označením viac ako päť mien sa považuje za neplatný). Za platný hlas sa považuje aj ľubovoľne napísaný zoznam najviac piatich mien podľa zoznamu. Nepodpísaný lístok v zalepenej obálke odovzdám Katke Grmanovej, alebo Helene Sedláčkovej počas niektorej z nedieľ: 5.6., 12.6., 19.6. 2022 (prípadne pri inej príležitosti najneskôr do 19.6.22), pričom si zapíšu kto hlas odovzdal.