Adventná videoobnova – záznam

V piatok 26. novembra sa nám prihovoril otec Benjamín Kosnáč. Záznam z jeho príhovoru nájdete na nasledovnom linku.

Video: videoobnova_2021-11-26.mp4

Narodenie Ježiša Krista – Oznámenie

(Dnes,) Dvadsiateho piateho decembra,

 • po uplynutí nespočetných vekov od stvorenia sveta, keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem a človeka utvoril na svoj obraz;
 • po premnohých stáročiach, keď po potope sveta Najvyšší položil oblúk v oblakoch ako znamenie zmluvy a pokoja;
 • dvadsaťjeden storočí po tom, ako Abrahám, náš otec vo viere, odišiel z chaldejského Uru;
 • po uplynutí trinástich storočí, ako Izrael pod vedením Mojžiša vyšiel z Egyptského otroctva;
 • po tisícich rokoch od pomazania Dávida za kráľa;
 • v šesťdesiatom piatom týždni podľa proroctva proroka Daniela;
 • v stodeväťdesiatom štvrtom roku od prvej Gréckej olympiády;
 • v sedemstopäťdesiatom druhom roku od založenia mesta Ríma;
 • v štyridsiatom druhom roku vlády rímskeho cisára Oktaviána Augusta;
 • keď bol pokoj na celom zemskom okruhu,
 • Ježiš Kristus, večný Boh a Syn večného Otca,
  chcel svojím láskyplným príchodom posvätiť svet,
 • počatý z Ducha Svätého po deviatich mesiacoch od počatia:
 • narodil sa z Márie Panny v judejskom Betleheme
 • a tal sa človekom.
 • Dnes je Narodenie nášho Pána Ježiša Krista podľa tela.

Poďme pokloňme sa. (Spev)

10x Mariino NIE

Slnečné dni by neboli tak krásne, keby sme nemali aj tie oblačné,“ hovorievala moja mama. Je to pravda. Keď musíme zatínať zuby, aby sme sa prebojovali cez studený vietor, až vtedy vieme naozaj oceniť teplý deň.

Niečo podobné môžeme aplikovať aj na náš vzťah s Pannou Máriou. Aby sme si lepšie uvedomili hodnotu jej „FIAT“, zamyslime sa nad jej vypovedaným „NIE“.

Tu je 10 príkladov:

 1. Povedala NIE každej výhovorke alebo podmienke, ktorú mohla predložiť pred Boha a Jeho vôľu. Ako Božia Matka však nepožadovala nič, ani sa nevyhovárala. Jednoducho súhlasila.
 2. Povedala NIE márnosti. Pre mnohé ženy v jej časoch by príležitosť byť matkou Mesiáša bolo splneným snom. Po tom, čo bola vyvolená, Mária nestratila hlavu a nezačala sa povyšovať nad ostatných. Považovala sa za obyčajnú služobnicu Pána.
 3. Povedala NIE ohováraniu. Nikdy nevychrlila do sveta správy o svojom poslaní a poslaní svojho dieťaťa. Dokonca to nepovedala ani Jozefovi … ani keď išlo o jej ochranu.
 4. Povedala NIE egocentrizmu. Keď od nej odišiel archanjel Gabriel, nezačala sa hýčkať a odpočívať. Naopak, keď jej anjel povedal o Alžbete, okamžite sa dala do pohybu, premýšľajúc o druhých napriek svojmu vlastnému stavu.
 5. Povedala NIE špeciálnemu zaobchádzaniu. Keď počula o sčítaní obyvateľov, mohla požiadať Boha o anjelský zásah. A potom znova, keď museli utiecť do Egypta. A opäť vtedy, keď sa Ježiš stratil v chráme. Ale ona nikdy neočakávala od Boha, že jej pošle na pomoc anjelov alebo nejaké špeciálne milosti.
 6. Povedala NIE lipnutiu na „čo ak“. Keď mala porodiť v situácii veľmi odlišnej od tej, ako si ju s Jozefom predstavovali, nestrácala svoj čas premýšľaním o tom, „čo by bolo keby“. Prispôsobila sa tomu, čo jej Boh dal a prežila to najlepšie, ako vedela.
 7. Povedala NIE životu v bubline. Mohla sa uzavrieť do svojho malého sveta s Jozefom a Božím Synom a vychutnávať si radosti života v ich spoločnosti. Namiesto toho dala od začiatku svoje dieťa druhým – pastierom, mudrcom z východu a neskôr celému svetu.
 8. Povedala NIE pokušenie odmietnuť Boží plán. Mária zjavila sv. Terézii, že keď jej Simeon povedal o meči, ktorý prenikne jej srdce, mala víziu Kristovho umučenia. Videla kríž, ktorý čakal na Ježiša. Mohla vtedy začať prosiť Boha, aby zmenil svoj plán, ale namiesto toho ho prijala. Prijala ho do takej miery, že sa v Káne stala iniciátorkou Ježišovej verejnej služby.
 9. Povedala NIE odmietnutiu, ktoré musela pocítiť, keď sme jej boli daní do starostlivosti ako deti. Jej Syn ju z kríža zveril svojmu milovanému učeníkovi a tým ju urobil matkou nás všetkých. Ako ťažké muselo byť prijať toto materstvo – stať sa matkou všetkých nás, ktorých hriechy spôsobili smrť jej Milovaného. Ale ona opäť povedala áno, bez váhania alebo náznaku odporu.
 10. Povedala a stále hovorí NIE akémukoľvek úpadku jej lásky voči nám a jej príhovoru za nás. Mária neuchovávala nevôľu voči učeníkom, ktorí opustili Ježiša na kríži. Po Nanebovstúpenie sa horlivo venovala modlitbe s nimi ako aj za nich. Musela byť veľmi radostná, keď ich videla plných Ducha Svätého odchádzajúc do sveta kázať, ako im to prikázal Ježiš. Keď bola vzatá do neba, pokračovala vo svojej úlohe matky. Zaujímajú ju naše potreby a problémy a svoj čas vo večnosti venuje modlitbe za nás. Prebýva v kráľovstve nebeskom, vnímavá voči tomu pozemskému, na veky vekov tá najlepšia Matka.

Prosme ju, aby nám pomáhala napodobňovať ju v týchto prípadoch, keď povedala „nie“ a pridajme k tomu tri „nikdy“ predsavzatia.