Deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov – začiatok 15.5.

Don Bosco tým, čo ho žiadali, aby im vyprosil milosti, odpovedal: „Uisťujem vás, že sa za vás ochotne pomodlím i so svojimi spolubratmi a chovancami. Odbavíme deviatnik na váš úmysel. Len sa i vy pripojte k našim modlitbám.

1. Každodenne po 9 dní pomodlite sa tri razy: Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu s povzdychom: „Nech je pochválená a zvelebená najsvätejšia Sviatosť Oltárna!“                                                                                                                                                               Tri razy: Zdravas Kráľovná s povzdychom: „Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.Ó milostivá a nad všetky pobožná,ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

2. Pristúpte k sv. prijímaniu, žriedlu všetkých milostí.
3. Vykonajte nejaký skutok kresťanskej lásky.

„Odporúčam vašej štedrosti svojich chudobných mladíkov a prosím drahého Spasiteľa, ktorý hovoril: “Dajte a dá sa Vám!“ aby vám to stonásobne vynahradil“. Pevne dôverujeme, že Pán Boh vypočuje naše modlitby pre dobro našich duší. Cez deviatnik pristúpte aspoň raz k svätým sviatostiam a vykonajte nejaký dobrý skutok v prospech saleziánskeho diela.

K deviatniku možno pridať i tieto modlitby:

K najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Najsladší Ježišu, ktorý z lásky k ľuďom prebývaš medzi nami a stávaš sa naším duševným pokrmom, pre zásluhy sv. Jána Bosca, ktorý vštepoval do sŕdc mládeže a kresťanského ľudu lásku k Tebe v najsv. Sviatosti Oltárnej, daj mi milosť, o ktorú Ťa vrúcne prosím…

K Panne Márii, Pomocnici kresťanov.
Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom sv. Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľké zázraky, zhliadni na mňa biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre Jeho zásluhy milosť, o ktorú Ťa prosím…

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi
Ó, sv. Ján Bosco, predostri moje prosby pred trón Pána Ježiša a jeho najsvätejšej Matky a podporuj ich svojím príhovorom. Okrem milosti, o ktorú Ťa prosím, vyprosuj mi lásku k najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Amen

Rozširujte úctu k Pomocnici kresťanov a uvidíte, čo sú zázraky.

 

DEVIATNIK K PANNE MÁRII POMOCNICI KRESŤANOV

 V mesiaci máj si cirkev osobitne spomína na Pannu Máriu. 24. máj oslavujeme ako pamätný deň Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Aby sme sa lepšie pripravili na túto slávnosť, ponúkame Vám deväťdňovú prípravu vo forme deviatnika k Panne Márii Pomocnici kresťanov.

*

1. deň – POVEDALA „ÁNO“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 38)

Prosíme Ťa za všetkých nás, ktorí sme dnes povedali áno tomuto deviatniku. Klikli sme sem možno len tak, možno zo zvedavosti a možno preto, že sa chceme k Tebe modliť a veriť, že Ty nám pomôžeš v čomkoľvek, o čo Ťa budeme prosiť. Mária, Pomocnica Kresťanov, vypros mne i všetkým ostatným, aby sme nikdy neváhali odpovedať Bohu tak, ako si to urobila ty: „Áno, dôverujem ti, nech sa stane ako ty chceš.“ Amen.

*

2. deň – POZDRAVILA ALŽBETU

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. (Lk 1, 39)

Prosíme Ťa za všetkých, ktorí sa cítia opustení a sami. Ty si Pomocnica. Ujmi sa dnes smutných a opustených a pošli im skutočných priateľov. Mária, Pomocnica Kresťanov, nedovoľ, aby sme sa cítili opustení. Nedovoľ, aby sme boli ľahostajní voči samote iných. Ty si sa ponáhľala za Alžbetou. Urob aj z nás skutočných priateľov pre tých, ktorých nám Pán Boh posiela do cesty. Amen.

*

3. deň – TRELA NÚDZU

I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. (Lk 2, 7)

Prosíme Ťa za všetkých, ktorí sa ocitajú vo finančných tiesňach, nemajú prácu, živoria. Podaj im svoju pomocnú ruku, urob zázrak, pomôž im z biedy. Mária, Pomocnica Kresťanov, daj nám vieru, že Nebeský Otec sa postará aj o náš materiálny život. Pomôž nám oslobodiť sa od túžby po bohatstve a prepychu. Amen.

*

4. deň – MANŽELKA JOZEFA

…aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. (Lk 2, 5)

Prosíme Ťa za všetkých zaľúbených, ktorí sa rozhodli venovať lásku jeden druhému. Ty si skutočná Pomocnica, ktorej záleží, aby vo svete kráľovala láska. Postaraj sa o to, aby táto cnosť kraľovala v ľudských srdciach. Nedovoľ, aby sa na tomto svete cítil niekto nemilovaný.

Mária – Pomocnica Kresťanov a svätý Jozef, zverujeme Vám našich životných partnerov, manželov, manželky. Orodujte za nás v nebi, aby sme vedeli lásku prijímať i dávať podľa vášho vzoru. Amen.

*

5. deň – MÁRIA A PREMENENÉ VÍNO

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. (Jn 2, 1)

V súvislosti s alkoholom Ťa dnes chceme prosiť za všetkých, ktorí s jeho užívaním majú problémy. Toľkí okolo nás v ňom mylne hľadajú útechu. Pomocnica, Ty môžeš pomôcť každému jednému z nich špeciálnym spôsobom, Ty dokážeš zasiahnuť a pomôcť im vyslobodiť sa od tejto závislosti, ktorá rozbíja rodiny, vzťahy, lásku.

Mária – Pomocnica Kresťanov, prosíme Ťa, oroduj za alkoholikov. Na Tvoje slovo dokáže Boh zázračne zasiahnuť. Dôverujeme ti, že Ty sa postaráš, aby ich boj s alkoholom skončil so šťastným koncom. Amen.

*

6. deň – MÁRIA A SMÚTOK?

Panna Mária, bolo Ti niekedy veľmi smutno, ťažko a nemala si chuť žiť? Dnes sa dá tak ľahko upadnúť do beznádeje a pocitu prázdnoty. Ale ty nás od toho dokážeš uchrániť. Ty si naša Pomocnica. Vieme o Tebe, že si prežívala veľa ťažkostí, prekážok, skúšok. Stačí len čítať Sväté písmo a dozvieme sa, že Tvoj život bol plný nie ľahkých rozhodnutí či obiet. Toľko dôvodov na znechutenie! Dokonca si sledovala. ako Ti pred očami nevinne umiera Tvoj syn. A nemohla si zasiahnuť. Ale v Tvojom živote nebolo miesto na žiadny smútok, tvoje srdce bolo plné Boha, plné nádeje, radosti, dôvery.

Mária – Pomocnica Kresťanov, prosíme Ťa, nedovoľ, aby naše srdcia ovládla beznádej a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akokoľvek veľké, pomôž nám pamätať na to, že Boh je oveľa mocnejší a jedine spolu s ním zvládneme zdolať každú prekážku. Aj tú, ktorú Ti dnes predkladáme. Amen.

*

7. deň – NAŠA MATKA

Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 27) Ani si nevieme predstaviť ako veľmi nás miluješ a ako Ti záleží na našom šťastí. Skláňaš sa k nám ako nežná Matka a berieš nás do svojho náručia, v ktorom niet dôvod na obavy. Ty chceš počuť ako sa máme, čo nás teší, čo nás trápi.

Mária – Pomocnica Kresťanov, Matka naša, máš dnes čas na rozhovor? Chceme Ti toho tak veľa povedať, zveriť Ti to všetko, čím žijeme. Prosíme Ťa, povzbuď nás k modlitbe. Amen.

*

8. deň – SKRATKA K BOHU

Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. (Sk 1,14)

Prosíme Ťa, vstúp do našich snažení o svätosť. Daj nám uveriť, že ak sme blízko k Tebe, sme blízko aj k Bohu. Veď Ty si stále blízko neho a on vždy rád vypočuje Tvoje prosby. Pretvor naše srdcia, aby sme aj my s láskou povzbudzovali iných, aby bola naša prítomnosť medzi inými vždy oBOHacujúca. Ale bez Tvojej pomoci to nedokážeme.

Mária – Pomocnica kresťanov, Ty si takou našou skratkou k Bohu, ak zblúdime, prosím, priveď nás čím skôr do Jeho blízkosti. Amen.

*

9. deň – POSLEDNÝKRÁT?

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Mt 11,5)

Diali sa zázraky. A Ty si bola pri tom! Panna Mária, aj keď je dnes posledný deň deviatnika, veríme, že Tvoje orodovanie za nás nekončí. My potrebujeme Tvoju pomoc, Pomocnica! Každý deň nášho života rátame s Tvojou materinskou ochranou.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, Ty dokážeš zázraky! Preukáž svoju moc a daj nám skutočne uveriť, že: „Bohu nie je nič nemožné.“ Zverujeme Ti všetky naše úmysly, za ktoré sme sa modlili tento deviatnik a ďakujeme celému nebu, že Ťa máme. Amen.

***

Modlitba k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Bože, ty si ustanovil preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku a Pomocnicu kresťanov. Upevni na jej príhovor svoju Cirkev, aby trpezlivo znášala a s láskou premáhala všetky vnútorné i vonkajšie skúšky, a tak zjavovala ľuďom tajomstvo Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom svätého Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľko zázrakov, zhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím…