Púť ku cti sv. Cyrila a Metoda

 • DSC_6519_1
 • DSC_6521
 • DSC_6522
 • DSC_6530
 • DSC_6531
 • DSC_6533
 • DSC_6534
 • DSC_6537
 • DSC_6538
 • DSC_6539
 • DSC_6540
 • DSC_6542
 • DSC_6543
 • DSC_6544
 • DSC_6545
 • DSC_6547
 • DSC_6549
 • DSC_6550
 • DSC_6551
 • DSC_6552
 • DSC_6553
 • DSC_6554
 • DSC_6559
 • DSC_6562

Sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa, keď priniesli vieru, zostavili slovanské písmo a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Veriaci SKM putovali 30. júna do nemeckého mestečka Reichenau, aby si uctili slovanských vierozvestcov. Prišli na miesto do svätyne, kde kedysi v neľudských podmienkach bol väznený sv. Metod. Pri slávnostnej sv. omši ktorú koncelebroval don Pavol Nizner, SDB, vzdali prítomní vďaky a chvály za dar viery, ktorý nám solúnsky bratia priniesli a sprítomnili si dobu svätcov, ktorí zanechali v kláštore nemiznúce stopy.

Prv než sa misionári vydali na cestu, Konštantín (Cyril) zostavil písmo – hlaholiku a začal prekladať do staroslovienskej reči základnú biblickú literatúru, začínajúc evanjeliom sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo“. Toto sú prvé slová napísané v staroslovienskej reči.

Misijná činnosť svätého Cyrila a Metoda priamo alebo nepriamo zasiahla celú východnú Európu. To bol aj dôvod, prečo ich pápež Ján Pavol II. dňa 31. decembra 1980 apoštolským listom Egregiae virtutis vyhlásil za spolupatrónov Európy. Slovensko sa vďaka týmto svätcom stalo kresťanským národom, ktorý dedičstvo otcov dodnes prechováva vo svojom srdci a vo svojich rodinách.

Litánie k Cyrilovi a Metodovi

Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätí Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom Evanjelia, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, oslavujúci celým svojím životom Boha, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, milujúci Krista, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, poslušní synovia Cirkvi, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, praví synovia pokoja, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, muži svätého života, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, učitelia lásky Boha, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, trpiaci pre Krista, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, svedčiaci svojím životom o spáse Kristovho kríža, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, svetlá v temnotách, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, ozdoby svätej Cirkvi, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, obrancovia práv Cirkvi, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou, orodujte za nás.
Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, orodujte za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Orodujte za nás, svätí Cyril a Metod.
R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Milosrdný Bože, ty si zveľadil svoju Cirkev
horlivosťou za vieru
a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila
a Metoda, *
na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, –
aby ustavične rástol vo viere
a vzmáhal sa vo svätosti.
Skrze Krista, nášho Pána.

Môže sa vám páčiť aj...