Pôstna duchovná obnova

 • DSC_0079
 • DSC_0080
 • DSC_0086
 • DSC_0091
 • DSC_0095
 • DSC_0098
 • DSC_0099
 • DSC_0103
 • DSC_0108
 • DSC_0113
 • DSC_0117
 • DSC_0121
 • DSC_0122
 • DSC_0127
 • DSC_0129
 • DSC_0130

Pôstna duchovná obnova

 

Prežívame Rok Božieho milosrdenstva. Rok, počas ktorého sú veriaci viackrát

pozývaní, aby získali čiastočné či úplné odpustky. Pôstne obdobie tohto svätého roku

je pre nás všetkých najvhodnejším časom nato, aby sme vďaka počúvaniu Božieho

slova a konaniu skutkov milosrdenstva prekonali vlastné existenciálne odcudzenie.

V dňoch 11. – 13. marca 2016 sa na SKM v Zürichu konala Pôstna duchovná

obnova. Kazateľom bol Peter Pagáč, sdb, ktorý pôsobí ako misionár v Londýne v

Anglicku. Témou prednášky bola Eucharistia, ako dar Božieho milosrdenstva.

Program duchovnej obnovy bol veľmi bohatý a veriaci okrem prednášok mali

možnosť zúčastniť sa na krížovej ceste, na adorácií, na sv. omšiach a počas celého

stretnutia mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pripraviť sa na prichádzajúce

sviatky Veľkej noci.

Otec Peter počas prednášky zdôraznil prítomným veriacim, že Eucharistia je dar,

ktorý Ježiš Kristus vytvára zo seba samého. Svätý otec Ján Pavol II. vo svojej

tvorbe veľakrát poukázal práve na skutočnosť, že Cirkev žije z Eucharistie.  Prvý

predobraz Eucharistie nám Boh dal už v Starom zákone, keď ustanovil sviatok

Paschy, keď bil Egypťanov a ušetril domy Izraelitov, ktoré boli poznačené obe veraje

a horný prah krvou baránka. Ďalším predobrazom  v Starom zákone je pokrm

Izraelitom, keď ich Pán oslobodil a vyviedol na púšť a oni reptali od hladu. Ale Boh

prehovoril k Mojžišovi – Hľa, ja Vám dám padať chlieb z neba. … A ľud nakŕmil

mannou, ktorá im padala z neba.

Predobraz eucharistie vidíme aj v svedectve Jána Krstiteľa, kedy krstil ľudí a oni

ho považovali za Mesiáša, či proroka, ale Ján vyriekol: –  Ja krstím vodou, ale po

mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. A keď na druhý deň k

nemu Ježiš prichádzal Ján zvolal: – Hľa Baránok boží, ktorý sníma hriechy sveta…

Ježišov predobraz eucharistie vidíme aj v čase, keď na púšti nakŕmil hladný zástup

ľudí. Učeníci mu povedali, že majú len sedem chlebov a niekoľko rýb, ale Ježiš

vzdával vďaky, lámal chlieb a rozmnožil ho a nakŕmil štyritisíc mužov okrem žien

Eucharistia je prameň života. A Ježiš ponúka svoju vlastnú krv, ktorá je symbolom

života, lebo z jeho prebodnutého boku vyšla krv a z nej sa vytvorila Cirkev.

Otec Peter veriacim vysvetlil, aká dôležitá je spojitosť samostatnej adorácie

s eucharistiou. Počas adorácie človek prináša Bohu všetko čo ma na srdci. Všetko

mu odovzdá – svoju prácu, štúdium, problémy s deťmi, zdravotné problémy, odovzdá

mu aj svojho nepriateľa a všetko čo ho ťaží, až nakoniec srdce človeka ostane

prázdne a vtedy ho Ježiš naplní láskou, pokojom, pokorou a milosrdenstvom.

Duchovná obnova bola veľkou výzvou na pozorné počúvanie Božieho slova

a mnohý veriaci v čase pôstu mohli osobne zakúsiť ohlasovanie Božieho

milosrdenstva svetu.

Môže sa vám páčiť aj...