Ružencová ruža SKM – ruženec svetla

Prvý desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. (Alebo: ktorý bol pokrstený v Jordáne.)
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Končí sa skrytý život Ježiša. Odteraz nepatrí už iba Matke. Vychádzajúc z vôd Jordánu, začína sa misia Mesiáša. Ján Krstiteľ hovorí o ňom: ,, Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“ (Jn 1, 29). Boh Otec sa verejne priznáva k Nemu a osobitne potvrdzuje Jeho totožnosť, hovoriac:,, Ty si môj milovaný Syn v tebe mám zaľúbenie.“(Mk 1,11). Ježiš už tu berie na svoje plecia ťarchu nášho hriechu a s ranami svojho utrpenia ich vynesie až na kríž. Už tu začína spoved z hriechov celej ľudskosti tak, akoby to boli Jeho vlastné hriechy. Identifikujúc sa s nami dosvedčuje našu biedu ako svoju vlastnú. Ježiš Kristus je človekovi tak blízky, že – podobne ako v zástupe čakajúcich na krst – nemusí ho spoznať. Nemusí dokonca spozorovať, že Ježiš je pre nás Božím darom.

Modlime sa: Láskavý Otče, tvoj jednorodený Syn prišiel medzi nás ako pravý človek a bol si nám navonok podobný, daj prosíme, aby sme sa s pomocou jeho milosti vnútorne stali podobnými jemu. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Druhý desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. (Alebo: ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.)
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Mária, Matka Ježišova, stará sa ba aj o svadobnú hostinu tých, ktorí pozvali na svadbu jej Syna. Ona cíti zrelosť nevyhnutnosť pomoci, organizuje pomoc. Zázrakom otvára srdcia poslucháčov Bohu a Jeho dobrote. Poučuje ich, že pre Ježiša je dokonca dôležitá na svadbe radosť zabavajúcich sa hostí. Prijmuc pozvanie na svadobnú hostinu, Ježiš si pred všetkými uctil manželstvo muža a ženy. Potvrdil, že manželstvo je vtedy krásne, chcené a požehnané Stvoriteľom. Kristus prítomný medzi nami môže zopakovať zázrak z Kány, v každej etape trvania manželstva. Stačí ho pozvať a poprosiť. On môže vody rutiny, ľahostajnosti, nudy premeniť na víno lásky, srdečnosti, jemnosti a obdariť nás týmito darmi.

Modlime sa: Bože, ty si povýšil manželstvo na veľkú sviatosť, žeby nám manželský zväzok naznačoval tajomné spojenie Krista s Cirkvou, prosíme ťa aby tvoji služobníci prijímali túto sviatosť s vieroua jej úlohy splňali životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Tretí desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. (Alebo: ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.)
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Otec neustále hľadá svoje dieťa – hoci by bolo stratené a chodilo zlými cestami. Táto ústretovosť Boha bohatého na milosrdenstvo voči ľudskosti nosí v dejinách spásy meno Ježiš Kristus. Kristus stojí po boku človeka nehľadiac na to, či sa on volá Adam, Kain, Cham či Judáš a môže to byť Matej, Braňo, či Sylvia. Otec obetuje vlastného Syna nie toľko z dôvodu, že človek je biedny a slepý, nahý a hriešny, ale vzhľadom na to, že ho bezhranične miluje. Druhá Osoba Najsvätejšej Trojice stojí po našom boku a daruje nám svojho Otca, svoju Matku, Ducha Posvätiteľa, obdarúva nás doslova všetkým. Iba odo mňa závisí, či Mu dôverujem a či prijmem Jeho dar.

Modlime sa: Bože tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojej dobroty je nesmierny, milostivo rozmnož vieru v teba oddaného ľudu, aby sme vždy hlbšie chápali, akou láskou sme stvorení, akou krvou vykúpení a akým Duchom znovuzrodení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Štvrtý desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia. (Alebo: ktorý sa premenil na vrchu Tábor.)
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Traja apoštoli na vrchu Tábor zažili tajomstvo existencie neba. Zažili šťastie, ktoré im naháňa strach, ale aj radosť, ktorá vyráža dych. Vyvolení Vykupiteľom, počujú hlas Otca, sú zahalení oblakom, ktorý je znakom prítomnosti Boha. Scenériou udalosti je oblak, blesk i hlas, nadšenie, padnutie na tvár i zo strachu zvoniace zuby. ,,Žiarenie tváre sťa slnko“ bolo darom Priateľa pre apoštolov – darom na ceste na Kalváriu. Vznešenosť Vykupiteľa môže, ba dokonca musí sa prejaviť živote veriacich. To je tiež dar Priateľa pre nás, ľudí, na neraz ťažkých cestách a chodníkoch nášho života. Prijať tento dar znamená utkvieť svoj zrak na Kristovej tvári. Odteraz môžeme dosvedčovať lásku Otca a tešiť sa z radosti Ducha Svätého.

Modlime sa: Láskavý Otče, pri slávnom premenení tvojho jednorodeného Syna so potvrdil pravdivo sť tajomstiev našej viery svedectvom Mojžiša a Eliáša a naznačil si, čo očakáva nás, tvoje deti, ked budeme navždy s tebou, prosíme ťa, pomôž nám počúvať tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli účasť na jeho sláve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Piaty desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. (Alebo: ktorý ustanovil sviatosť Oltárnu.)
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: To čo je v Cirkvi najcennejšie – Eucharistia – je darom samého Pána Boha, darom jeho lásky. Kristove slová vypovedané v predvečer svojho umučenia a smrti Vezmite a jedzte…, Vezmite a pite… sú svedectvom lásky až do konca. Ježiš nás pozýva všetkých pod svoj kríž, aby sme sa dotkli Jeho Tela, Jeho Krvi a Jeho Lásky. Dáva nám seba samého, aby človek mohol dôjsť ku šťastiu na vlastných nohách. Dáva výdatne každému, kto chce, koľko chce a kedy chce. Tento dar nás privádza do rozpačitosti, šokuje, zahanbuje. Ale s Kristom je človekovi ľahšie dvíhať svoj vlastný život, často zamotaný, niekedy až neznesiteľný.

Modlime sa: Nebeský Otče, pri Poslednej večeri, pri ktorej tvoj milovaný Syn, prv než seba samého vydal na smrť, zveril svojej Cirkvi novú a večnú obetu ako hostinu svojej lásky:, prosíme ťa , daj, aby sme z tejto veľkej sviatosti čerpali dokonalú lásku a plnosť života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.