Ružencová ruža SKM – radostný ruženec

Prvý desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Archanjel Gabriel pozdravil preblahoslavenú Pannu Máriu slovami: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami“ (Lk 1,28). Potom jej predstavil Boží plán. Mala sa stať matkou Božieho Syna – nášho Vykupiteľa. Panna Mária privolila slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Božia rodička nás učí, že pokorné srdce plní Božiu vôľu vždy s poníženou ochotou. „Uponižuj sa vo všetkých veciach a budeš milý Bohu“ (Sir 3,20).

Modlime sa: Ježišu Kriste, ty si sa svojím vtelením pre naše spasenie nekonečne ponížil; daj nám ducha pokory, aby sme sa ti v tomto živote páčili poníženosťou a v hodine smrti, aby sme boli povýšení k tebe do večnej slávy. Najsvätejšia Panna, oroduj za nás u svojho Syna, aby sme podľa jeho vzoru mohli byť dobrými dietkami nebeského Otca, ako ty, svojou poníženosťou a pokorou, si bola jeho najlepšou dcérou. Amen.

Druhý desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Božia Rodička sa ponáhľala z úprimnej lásky navštíviť svoju príbuznú Alžbetu. Horela láskou k blížnemu, lebo nosila v sebe Ježiša. Jej prítomnosť naplnila Zachariášov dom milosťami. Uč sa od Panny Márie milovať svojho blížneho, radovať sa z jeho šťastia a ochotne mu pomáhať v každej núdzi. „Ak niekto povie: ‚Milujem Boha‘, a nenávidí svojho brata, je luhár. “ (Jn 4, 20).

Modlime sa: Syn Boží, ty si z lásky k nám hriešnikom chcel prebývať v Máriinom panenskom živote; naplň nám srdcia úprimnou láskou k blížnym. Chceme tu na zemi byť tvojimi vernými učeníkmi, aby si nás po smrti mohol povolať medzi vyvolených. Najhorlivejšia Panna, vypros nám láskavé srdce ku všetkým ľuďom, aby sme sa skutkami milosrdenstva a najmä starostlivosťou o spásu blížneho dostali k tebe do neba, kde všetkých spája večná láska. Amen.

Tretí desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Preblahoslavená Panna Mária, keď sa naplnili jej dni, porodila v betlehemskej maštali Pána Ježiša, nášho Spasiteľa a Kráľa celého sveta. Najsvätejšia Panna ho zavinula do plienok a položila do jasieľ. Zamiluj si ducha chudoby, nelipni na zemských majetkoch. Pán Ježiš totiž vraví: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo!“ (Lk 6,20).

Modlime sa: Pane Ježišu, ty nás svojím narodením v chudobe napomínaš, aby sme sa nedali zotročiť nezriadenou túžbou po majetkoch; daj, aby sme si štedrosťou a dobrými skutkami nazhromaždili večne trvajúce poklady v nebi. Najsvätejšia Panna, prosíme ťa pre tvoju čnosť chudoby, vypros nám milosť, aby sme tak užívali zemské majetky, že by sme nestratili večnú odmenu. Amen.

Štvrtý desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Keď mal Ježiš 40 dní, Panna Mária ho z poslušnosti mojžišovskému zákonu predstavila v chráme. Priniesla zaň výkupnú obeť. Prorok Simeon jej povedal, že jej dušu prenikne meč bolesti (Lk 2,35). Panna Mária sa podvolila tomuto Božiemu plánu, podľa ktorého mala byť matkou Sedembolestnou – lebo jej Syn Ježiš bude „muž bolesti“. Pán Ježiš povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14,15). Inokedy zase: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“ (Mt 10,38).

Modlime sa: Ó, Bože, daj, aby sme boli poslušní tebe, svätej cirkvi a všetkým duchovným i svetským vrchnostiam v duchu Ježiša Krista a podľa príkladu Panny Márie. Najposlušnejšia Panna, ty si sa s vierou zasvätila osobe a poslaniu Ježiša Krista, hoci si predvídala, že budeš prebolestnou Matkou; vypros nám, aby sme s podobnou učenlivosťou nasledovali Ježiša v radostných dňoch i vo chvíľach, keď treba vziať na plecia kríž a tak ísť za ním a vojsť s ním do večnej slávy. Amen.

Piaty desiatok

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, v chráme našla.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Rozjímaj: Keď mal Ježiš dvanásť rokov, Panna Mária a sv. Jozef ho vzali so sebou do Jeruzalema na veľkonočnú slávnosť. Keď si vykonali pobožnosti, vrátili sa domov. Ježiš však zostal v Jeruzaleme bez vedomia svojej Matky. Panna Mária a sv. Jozef ho s bolesťou hľadali. Vrátili sa do Jeruzalema, kde ho na tretí deň našli medzi učiteľmi v chráme. Pán Ježiš povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5). Všemožne si chráň priateľstvo s Kristom. Vo chvíľach opustenosti a znechutenia hľadaj ho s dôverou. Ak by si ho stratil ťažkou vinou, hľadaj ho s vierou vo sviatosti pokánia.

Modlime sa: Najsladší Spasiteľ, ty si nás hľadal, keď sme blúdili ako ovce bez pastiera. Neopovrhni nami teraz, keď si nás včlenil do svojho tajomného Tela a horíme túžbou po tebe. Ochraňuj a rozmnožuj v nás túto lásku až do našej smrti. Vo večnej vlasti ťa už nebudeme môcť stratiť. Najstarostlivejšia Matka, Panna Mária, ktorá si s bolesťou hľadala svojho strateného Syna, vypros nám silu, aby sme radšej podstúpili hocijaké protivenstvo, než by sme mali ťažkým hriechom stratiť Ježiša. Amen.